Sekcia fakturácie je rozdelená na 3 podsekcie Platby, Výplaty a Prehľad poplatkov. Sekcia obsahuje aj informácie, ktoré sa nachádzajú v denných a mesačných výpisoch, ktoré sa automaticky zasielajú e-mailom, ak si to zvolíte. Nájdete tu informácie o poplatkoch za transakcie a už zaplatených transakciách. Jednotlivé výkazy je možné filtrovať podľa príslušných filtračných polí a údaje je možné exportovať do súborov Excel/CSV/XLSX.

Platby

V podsekcii Platby sa zobrazí zoznam transakcií vykonaných na termináli (termináloch) s rozpisom poplatkov za jednotlivé platby. Podľa filtrov možno zobrazené údaje exportovať do programu Excel. Tento export zobrazí ďalšie podrobné informácie o poplatkoch (ide o údaje, ktoré sú uvedené aj vo výpisoch zasielaných e-mailom).

Vyúčtovanie - Platby

1 Platby

2 Vyhľadávanie – Pomocou vyhľadávacieho poľa môžete vyhľadávať transakcie zadaním MID alebo TID (ak máte viac spoločností alebo terminálov), variabilného symbolu, identifikátora platby, čísla karty (zadaného bez pomlčiek), identifikátora transakcie alebo typu karty a kliknutím na symbol lupa.

3 Filtre – Zoznam platieb môžete filtrovať pomocou 3 filtrov.

  1. Typ transakcie – V závislosti od transakcie si môžete vybrať z nasledujúcich možností: Predaj, Vrátenie, MO/TO a Ukončenie autorizácie.
  2. Stav – v závislosti od transakcie si môžete vybrať z nasledujúcich možností: Podaný, Schválený a Vybrať AC.
  3. Dátum – v závislosti od dátumu transakcie môžete vybrať z nasledujúcich možností: Dnes, Včera, Tento týždeň, Posledný týždeň, Posledné 2 týždne, Tento mesiac, Posledný mesiac, Tento rok, Posledný rok a Vlastný rozsah (zadajte pomocou kalendára).

4 Poplatky – 3 stĺpce v zozname zobrazujú poplatky v nasledujúcom poradí:

  1. Hrubá čiastka – Predstavuje rovnakú čiastku ako transakcia prijatá na termináli.
  2. Poplatok – Celkový poplatok účtovaný za transakciu.
  3. Čistá čiastka – Čistá čiastka vytvorená po odpočítaní poplatku od hrubej čiastky. Suma, ktorá je následne pripísaná na účet pri výplate.

5 Súbor Excel – Kliknutím vytvoríte súhrn zobrazených platieb v programe Excel. Prehľad obsahuje podrobnejšie informácie o platbách a poplatkoch v porovnaní so zoznamom zobrazeným na portáli, najmä rozdelenie poplatkov podľa Systému MIF++. Poplatok sa tak zobrazuje v 3 častiach – Acquirer poplatok (poplatok Dotypay), Interchange poplatok (poplatok vydávajúcej banke) a Scheme poplatok (poplatok kartovým spoločnostiam).

Výplaty

V podsekcii Výplaty sa zobrazí zoznam odchádzajúcich platieb s rozpisom poplatkov. Pri transakciách uskutočnených v jeden deň je vždy splatná jedna výplata. V závislosti od filtra možno zobrazené údaje (zoznam) exportovať do programu Excel alebo jednotlivé dni exportovať do súboru CSV alebo XLSX.

Vyúčtovanie - Výplaty

1 Výplaty

2 Vyhľadávanie – Pomocou vyhľadávacieho poľa môžete vyhľadávať transakcie zadaním MID alebo BID (ak máte viacero spoločností alebo prevádzok), mena, číslo účtu a kliknutím na symbol lupa.

3 Filter podľa dátumu – môžete si vybrať z: Dnes, Včera, Tento týždeň, Posledný týždeň, Posledné 2 týždne, Tento mesiac, Posledný mesiac, Tento rok, Posledný rok a Vlastný rozsah (zadajte pomocou kalendára).

4 Poplatky – 3 stĺpce v zozname zobrazujú poplatky v nasledujúcom poradí:

  1. Hrubá čiastka – Predstavuje rovnakú čiastku ako súčet transakcií prijatých na termináli (termináloch) za deň, ktorého sa výplata týka.
  2. Poplatok – Celkový poplatok účtovaný za transakcie.
  3. Čistá čiastka – Čistá čiastka, ktorá vznikne po odpočítaní poplatku od hrubej čiastky. Suma, ktorá sa následne pripíše na účet za deň, ktorého sa výplata týka.

5 Bankový účet a Identifikátor výplatyIBAN, na ktorý sa zasiela výplata, identifikátor predstavuje Identifikačné číslo.

6 Súbor Excel – Kliknutím vygenerujete zoznam zobrazených výplat vo formáte Excel (zobrazený zoznam je prevedený do formátu Excel, neobsahuje žiadne ďalšie informácie v porovnaní so zoznamom zobrazeným na portáli).

7 Vyberte export – Kliknutím vyberte medzi súborom CSV a XLSX. Vygenerovaný súbor obsahuje zoznam jednotlivých transakcií s rozpisom poplatkov podľa schémy MIF++ k dátumu, ktorého sa výplata týka.

Přehľad poplatkov

V podsekcii Prehľad poplatkov sa zobrazujú súhrny zostatku na účte za každý deň a zoznam odchádzajúcich platieb s rozpisom poplatkov. Zobrazené údaje (zoznam) je možné podľa filtra exportovať do programu Excel.

Vyúčtovanie - prehľad poplatkov

1 Přehľad poplatkov

2 Vyhľadávanie – Pomocou vyhľadávacieho poľa môžete vyhľadávať transakcie zadaním MID, BID alebo TID (ak máte viacero spoločností alebo prevádzok) a kliknutím na symbol lupa.

3 Filter podľa dátumu – môžete si vybrať z: Dnes, Včera, Tento týždeň, Posledný týždeň, Posledné 2 týždne, Tento mesiac, Posledný mesiac, Tento rok, Posledný rok a Vlastný rozsah (zadajte pomocou kalendára).

4 Počiatočný zostatok – zobrazuje sumu, ktorá bola v predchádzajúci deň označená ako Konečný zostatok.

5 Kreditné transakcie – transakcie uskutočnené na termináli (termináloch) v daný deň.

6 Transakčné poplatky – transakčný poplatok za transakcie vykonané na termináli (termináloch) v daný deň.

7 Bude vyplatené – čistá suma transakcií, ktoré budú vyplatené v nasledujúcich dňoch.

8 Výplata na účet – suma uhradená na váš účet za daný deň.

9 Koncový zostatok – zobrazuje konečnú sumu za deň, ktorá je totožná so stĺpcom Bude vyplatené.

10 Súbor Excel – Kliknutím na túto položku vygenerujete súbor Excel zobrazených správ o poplatkoch. Súbor obsahuje podrobnejšie súhrnné informácie o poplatkoch ako zoznam zobrazený na portáli (napr. pozastavené transakcie, ostatné poplatky, zrušené transakcie, zrušené platby a informácie o rezervnom účte).