Platby

Jednotlivé platby sa nepripisujú na účet samostatne, ale ako jedna platba. Pripísaná suma je už očistená o poplatky. Peniaze sa pripisujú na účet podľa schémy D+1 (nasledujúci pracovný deň po dátume transakcie).

Výpisy

Výpisy sa zasielajú podľa návrhov vybraných v žiadosti. Výpisy sa môžu posielať vo formáte PDF, XML alebo CSV. V závislosti od zvolenej frekvencie ich možno zasielať na váš e-mail denne alebo mesačne. V prípade mesačnej frekvencie sa výpisy zasielajú medzi 2. a 8. dňom nasledujúceho mesiaca. Na váš e-mail sa za dané obdobie vždy zasielajú dva výpisy: výpis prijatých transakcií a výpis uskutočnených platieb.

Výpis prijatých transakcií

Účelom výpisu je informovať vás o transakciách, ktoré ste vykonali prostredníctvom platobného terminálu. Na výpise nájdete informácie o každej transakcii a podrobný rozpis poplatkov. Výpis je zoradený podľa dátumu a času transakcie.

Výpis akceptovaných transakcí

1 Prevádzka – Identifikácia obchodníka a úrovne, ktorej sa výpis týka.
2 Obdobie – Obdobie, za ktoré je výpis poskytovaný.
3 Sumárne hodnoty za transakcie spolu.
4 Spracované transakcie – t.j. tie, ktoré boli úspešne autorizované a aj spracované v platobných schémach.

 • Dátum transakcie a čas transakcie – Dátum a čas kedy bola transakcia spracovaná na platobnom terminále.
 • ID TermináluTID – jedinečný identifikátor terminálu.
 • Dátum spracovania transakcie – Dátum kedy bola transakcia doručená na spracovanie.
 • Typ transakcie – Predaj/návrat.
 • Čiastka transakcie – Hrubá suma, ktorá bola strhnutá majiteľovi platobnej karty.
 • Suma poplatkov – Suma poplatkov, ktoré sa vzťahujú na transakciu a o ktoré bude ponížená úhrada obchodníkovi.
 • Čistá suma – Hodnota, ktorá bude vyplatená obchodníkovi (znížené o poplatok).
 • Interchange – Poplatok banke, ktorá kartu vydala (MIF++ poplatky).
 • Schéma fee – Poplatok kartovým spoločnostiam (MIF++ poplatky).
 • Poplatok spracovateľa – Suma, ktorú si ponecháva spracovateľ transakcie.
 • Variabilný symbol – Variabilný symbol pokiaľ bol pri transakcii zadaný do platobného terminálu.

5 Suma pozastavených transakcií – Ide o prehľad transakcií, ktoré boli autorizované a uskutočnené na platobnom terminále, ale platobné schémy túto transakciu nespracovali.
6 Spracované pozastavené transakcie – Prehľad transakcií, ktoré boli opätovne úspešne spracované platobnou schémou v prípade pokiaľ boli predtým pozastavené.
7 Rôzne fixné alebo minimálne poplatky:

 • Poplatok za vedenie účtu – Minimálny mesačný poplatok, alternatíva prenájmu.
 • Ostatné poplatky – Fixný mesačný poplatok, napr. poplatok za SIM kartu.

Výpis uskutočnených platieb

Účelom výpisu je informovať vás o platbách zaslaných na váš bankový účet. Na výpise nájdete informácie o jednotlivých transakciách a ich čerpaní. Výpis je zoradený podľa dátumu a času transakcie.

Výpis provedených úhrad

1 Pole zobrazujúce pohyb v jednotlivých kategóriach.

 • Počiatočný stav účtu: – Suma z predchádzajúceho výpisu, ktorá bola označená ako Konečný stav účtu.
 • Pripísané transakcie – Suma transakcií uskutočnených obchodníkom za dané obdobie, ktoré boli po spracovaní pripísané k dobru obchodníka.
 • Transakčné poplatky – Celková suma transakčných poplatkov, o ktoré sa znižuje úhrada obchodníkovi.
 • Poplatky za účet – Suma fixných alebo minimálných poplatkov, o ktoré sa znižuje úhrada obchodníkovi (napr. prenájom terminálu).
 • Iné poplatky – Suma iných poplatkov, o ktoré sa znižuje úhrada obchodníkovi (napr. fixný mesačný poplatok za SIM kartu).
 • Pozastavené transakcie – Celková suma transakcií, ktoré boli v spracovaní z rôznych dôvodov pozastavené.
 • Transféry medzi účtami – Prevod na a z rezervného účtu.
 • Zrušené transakcie – Transakcie, ktoré boli z rôznych dôvod zrušené.
 • Zrušené úhrady – Úhrady obchodníkovi, ktoré boli z rôznych dôvodov zrušené.
 • Iné položky – Rôzne iné položky, ktoré upravujú výšku úhrady obchodníkovi.
 • Transakcie budú vyplatené – Čistá suma transakcií, ktoré budu v nasledovných obdobiach uhradené obchodníkovi.
 • Vyplatené na bankový účet – Suma, ktorá bola vyplatená na bankový účet obchodníka v období, za ktoré sa výpis poskytuje.

2 Pole zobrazujúce pohyby na Rezervnom účte obchodníka.
3 Pole s prehľadom transakcií , ktoré boli obchodníkovi vyplatené na účet.
4 Obdobie , ktorého sa výpis týka.
5 Označenie úrovne výpisu – Prevádzkareň alebo terminál (BID alebo TID).