Typy a popis platobných kariet

Akceptované platební karty


Platobný terminál Dotypay je schopný načítať platobnú kartu pomocou:

1. Magnetického pásku

Kartu možno pretiahnuť oboma smermi (zhora dolu alebo zdola nahor), magnetickým pásikom smerom k zariadeniu. Pre spoľahlivé načítanie karty, pretiahnite kartu pomalým a plynulým pohybom.

2. Čipu

Kartu vložte horizontálne čipom hore a nechajte ju po celý čas transakcie v zariadení.

3. Bezkontaktne

Priložte kartu na miesto označené symbolom pre bezkontaktné platby. Ponechajte kartu priloženú, pokial´ LED indikácia pre bezkontaktné platby nepotvrdí transakciu.

Typ platobných kariet

Kontaktný čipová platobná karta

Ak má platobná karta čip, použite ho prednostne pred magnetickým prúžkom. Kartu zasúvajte do čítačky čipom nahor a vpred. Kartu nechajte v termináli po celú dobu transakcie.

Bezkontaktná

Kartu priložte na miesto určené pre bezkontaktné platby a nechajte ju priloženú, kým terminál nevydá zvukový signál o načítanie a nerozsvietia sa všetky kontrolky bezkontaktnej čítačky platobných kariet.

Transakcie technológiou NFC

NFC je technológia obojstranného prenosu dát na krátku vzdialenosť medzi platobným terminálom a iným zariadením (napr. Mobilný telefón, chytré hodinky) s podporou technológie NFC umožňujúcu službu Contactless či PayWave.

Pri platbe touto možnosťou môže nastať prípad, kedy bude potreba transakciu vykonať kontaktne, načítaním platobnej karty v terminál. Môže sa tak stať v situácii, kedy došlo k dosiahnutiu bezpečnostného kumulatívneho limitu pre bezkontaktné platenie (každá banka môže mať tento limit nastavený inak) alebo pri chybnom načítaní.

Transakcie magnetickým prúžkom

Pri použití magnetického prúžku pretiahnite kartu plynulým pohybom jedným smerom. Nerobte transakciu príliš pomaly, ani nepreťahujte kartu tam a späť. Mohlo by dôjsť k poškodeniu terminálu alebo k nepožadovanej transakcii. Pri preťahovanie karty musí magnetický prúžok smerovať dovnútra platobného terminálu.

Terminál môže platiaceho vyzvať k zadaniu PIN: PIN zadajte na klávesnici platobného terminálu a potvrďte ho zeleným tlačidlom (Enter). K oprave číslic použite * žlté tlačidlo * (Clear). Ak si prajete transakciu zrušiť, urobíte tak stlačením červeného tlačidla (Cancel).

Môže nastať aj prípad, kedy terminál vyzve k overenie podpisu držiteľa platobnej karty. Porovnajte podpis z dokladu (potvrdenky) z platobného terminálu so vzorom podpisu zo zadnej strany platobnej karty. Ak sú podpisy totožné, dokončite transakciu stlačením zeleného tlačidla (Enter). Ak podpis nesúhlasí (alebo chýba), stlačte červené tlačidlo (Cancel), čím zrušíte prebiehajúcu transakciu.