Pre sprevádzkovanie platobných funkcií na termináli, je nutné vyplniť žiadosť a nahrať ju spoločne s ďalšími dokumentmi do zabezpečeného úložiska. Následne je žiadosť posudzovaná. Schvaľovací proces trvá 1-2 týždne. Po schválení je možné aktivovať na termináli platobnej funkcie a začať prijímať platby kartou.

Žiadosť o platobnej funkcie

Nech si budete chcieť terminál zakúpiť či prenajať, je nutné pre využívanie jeho funkcií prejsť schvaľovacím procesom – a teda vyplniť žiadosť. Žiadosť s Vami radi vyplní naši školení pracovníci.
Po zaslaní Vášho dopytu cez web Dotypay (prípadne po telefónnom kontakte s obchodnou linkou) Vás naši pracovníci kontaktujú a dohodnú s Vami termín pre vyplnenie žiadosti podľa Vašich časových možností.
Vyplnenie žiadosti prebieha telefonicky (časová náročnosť cca 10 minút). Pre jej vyplnenie je nutné mať pripravené tieto informácie:

 • Údaje o firme / podnikateľovi – Podľa informácií z obchodného registra.
 • Údaje o prevádzkarni – Názov, adresa, kontaktné údaje na osobu v prevádzke.
 • Tržby – produkty / služby ktoré ponúkate (a percentuálny podiel na zisku), celkové tržby prevádzkarne, očakávaný obrat cez karty, max. a priemernú hodnotu kartových transakcií.
 • Názov banky a IBAN (medzinárodné číslo bankového účtu, pr .: CZ55 0800 0000 0012 3456 7890)
 • Údaje o skutočných majiteľoch či štatutárnym orgánu – Údaje z preukazov totožnosti
  • Skutočný majiteľ – Podľa zákona je skutočným majiteľom iba fyzická osoba priamo alebo nepriamo zapojený do vedenia spoločnosti, ktorá disponuje minimálne 25% rozhodujúcich práv (pr. SZČO).
  • Štatutárny orgán – Podľa zákona ide o osobu oprávnenú konať v mene organizácie, firmy, obce a pod. (Pr. Konateľ s podpisovým právom).
   • V prípade, že disponuje podpisovým právom viac osôb (konateľov), je nutné uviesť do žiadosti všetky (zároveň musia všetci žiadosť podpísať).

Po vyplnení žiadosti a zodpovedanie Vašich otázok Vám naši pracovníci žiadosť (a v prípade prenájmu i zmluvu) odošlú spoločne s ďalšími pokynmi na Vami uvedený e-mail.

Žiadosť (prípadne zmluvu) je nutné prekontrolovať, či všetky údaje súhlasia a podľa zaslaného návodu podpísať na vyznačených miestach (jedná sa o stranu 2,3 ​​a 5). Podpísanú žiadosť (prípadne zmluvu) následne naskenujte a vložte do zabezpečeného úložiska, odkaz nájdete v e-maile.
Ďalej je nutné nahrať obojstrannú kópiu preukazu totožnosti a to všetkých osôb, ktoré žiadosť podpisujú (skutočný majiteľ, štatutárni zástupcovia – konatelia, splnomocnený zástupca). Rovnako tak potvrdenie o vedení účtu či výpis z účtu, ktorý musí obsahovať názov podnikateľa / firmy, adresu a IBAN, ktorý je totožný s účtom uvedeným v žiadosti.
Pri nahrávaní nezabudnite potvrdiť súhlas s VOP a GDPR, potom môžete zvoliť Nahrať súbory.

Týmto je žiadosť odoslaná na schválenie. Schvaľovací proces trvá 1-2 týždne. Žiadosti schvaľuje spoločnost SIA FirstData. V prípade, nájdenie nedostatočnosti v podkladoch či potreby zodpovedanie doplňujúcich otázkach sa na Vás naši pracovníci prípadne pracovníci spoločnosti SIA First dáta obráti prostredníctvom Vami oznámených kontaktných údajov (e-mailom či telefonicky).

Čo sa deje po schválení žiadosti?

Akonáhle bude Vaša žiadosť schválená, budete o tejto skutočnosti informovaní a vyzvaní k fyzickému dodaniu žiadosti (prípadne zmluvy) prostredníctvom pošty.
Žiadosť (prípadne zmluva) sa posielajú na adresu:

Markeeta SK – Dotypay
Plynárenská 7/C
821 09 Bratislava

Terminál máte zakúpený

Akonáhle obdržíme originály žiadosti, budú Vám odovzdané aktivačné údaje, prípadne Vám naši pracovníci pomôžu funkcie terminálu aktivovať.

Terminál máte prenajatý

Akonáhle obdržíme originály žiadosti a zmluvy, naši pracovníci Vás kontaktujú pre upresnenie adresy pre dodanie terminálu, následne Vám budú odovzdané aktivačné údaje, prípadne Vám naši pracovníci pomôžu funkcie terminálu aktivovať. Tiež môžete obdržať už aktivovaný terminál a teda hneď začať prijímať platby kartou prostredníctvom aplikácia Dotypay.