V postrannom menu kliknite na Služby a vyberte 1 Vytvoriť žiadosť.

Vytvorenie žiadosti - krok 1

Označte firmu pre ktorú chcete žiadosť vytvoriť. Voľbu potvrďte tlačidlom 2 Vybrať.

Vytvorenie žiadosti - krok 2

Návod na vyplnenie Žiadosti o platobné služby

Zobrazí sa Vám stránka Žiadosť o platobné služby, kde žiadosť môžete vyplniť a odoslať v 7. krokoch.

1. Klient

Skontrolujte Informácie o spoločnosti (prepisujú sa údaje o Firme – šedé polia sú neprepisovateľné). V prípade, že nájdete nezrovnalosti, stačí kliknúť na 1 Upraviť detail spoločnosti. Otvorí sa nové okno, kde môžete vykonať zmeny. V žiadosti stačí nasledovne kliknúť na 2 Načítať zmeny. Ďalej prekontrolujte či upravte údaje pre Kontaktnú osobu za spoločnosť a zvoľte 7 Uložiť a pokračovať.

Žiadosť - Klient

3 Obchodné meno spoločnosti – Uveďte celý obchodný názov spoločnosti či podnikateľa.
4 Typ spoločnostiPrávna formaSZČO, s.r.o., a.s., komanditná spoločnosť a iné.
5 Dátum vzniku spoločnosti – Uveďte dátum zápisu do obchodného registra.
6 Register a číslo vložky
- Právnické osoby – Zložka, číslo, vedená na príslušnom súde.
- Fyzická osoba – Názov príslušného úradu u ktorého je podnikateľ evidovaný.

2. Poplatky

Zvoľte si 1 Propozície.

Žiadosť - Poplatky

Následne zvoľte Typ dohodnutého poplatku ako Typ A a zaškrtnite súhlas s Prehlásením.
Pokračujte kliknutím na 3 Uložiť a pokračovať.

Žiadosť - Poplatky

3. Prevádzky

Kliknutím rozbalíte ponuku 1 Zvolené prevádzky. Vyberiete, pre ktorú chcete žiadosť vyplniť kliknutím na 2 Potvrdiť. Následne sa Vám nižšie zobrazia data pre vybranú prevádzku.

Žiadosť - Prevádzkárne

Žiadosť - PrevádzkárneSkontrolujte Informácie o prevádzke (prepisujú sa údaje o Prevádzke – šedá polia sú neprepisovateľný). V prípade, že nájdete nezrovnalosti, stačí kliknúť na 3 Upraviť detail prevádzky. Otvorí sa nové okno, kde môžete vykonať zmeny. V žiadosti stačí nasledovne kliknúť na 4 Načítať zmeny.
Ďalej skontrolujte a upravte údaje o Kontaktnej osobe za prevádzku. Doplňte 5 E-mail pre výpisy (môžete zadať aj viac e-mailov) a zvoľte požadovaný formát (PDF / XML) a interval (denne / mesačne) výpisov.
6 Popis predávaných tovarov a služieb s percentuálnym podielom na tržbách – V prípade, že obchodník ponúka viac produktov či služieb nezabudnite rozpísať aj percentá. Percentá musia dohromady vždy tvoriť hodnotu 100.
Napr. Zlatníctvo – 90 % predaj šperkov, 10 % oprava hodiniek.
Neuvádzajte pojem Gastro, zvoľte napr. Občerstvenie 100 %; Predaj nápojov 30 % a predaj pochutín 70 %; Rozvoz pizza 100 %.
7 Bankový účet vyplňte vo forme IBAN, musí byť totožný s účtom uvedeným na doloženom výpisu (pr. CZ55 0800 0000 0012 3456 7899)

Žiadosť - Prevádzkárne

8 Celkové tržby prevádzky – Uveďte celkový obrat prevádzky (hotovosť, platobné karty, faktúry) za minulé obdobie (fiškálny rok). V prípade novo zakladanej prevádzkarne uveďte očakávaný obrat.
9 Očakávaný obrat cez karty za rok – V prípade, že ste už platobný terminál vlastnili uveďte reálnu sumu, v opačnom prípade uveďte očakávaný obrat cez karty za rok.
10 Očakávaná max. hodnota transakcie – Uveďte maximálnu hodnotu transakcie, ktorú očakávate.
11 Očakávaná priem. hodnota transakcie – V prípade, že ste už platobný terminál vlastnili, uveďte reálnu priemernú hodnotu transakcie (podľa historických transakčných údajov), v opačnom prípade uveďte očakávanú priemernú hodnotu transakcie.
Následne definujte 12 Vlastníctvo a 13 Priestor prevádzky. Ak zvolíte možnosť Iné, zobrazí sa kolónka pre spresnenie definície (napr. Reštaurácia, Stánok, Mobilné prevádzka).

14 Typ transakcií a podiel na transakciách – Dokopy musí tvoriť opäť 100 %.
15 Doplňujúce otázky – V prípade, že je odpoveď na otázku áno, označte ju. Následne sa objaví okno s doplňujúce otázkou, ktorá musí byť zodpovedaná!
Ak máte všetko vyplnené, kliknite na 16 Uložiť a pokračovať.

Žiadosť - Prevádzkárne

4. Osoby

V tejto časti vyplňte Informácie o konečnom užívateľovi a štatutárnych zástupcoch.
Zvoľte pre príslušnú osobu 1 Pozíciu. Následne vyplňte požadované osobné údaje.
Konečný užívateľ výhod – Podľa zákona je konečným užívateľom výhod iba fyzická osoba priamo alebo nepriamo zapojený do vedenia spoločnosti, ktorá disponuje minimálne 25 % rozhodovacích práv (podpisuje žiadosť).
Štatutárny zástupca – Podľa zákona ide o osobu oprávnenú konať v mene organizácie, firmy, obce pod. V prípade, že má organizácia, firma a pod. viac konateľov alebo spoločníkov, musí byť na žiadosti vypísaní všetci (podľa obchodného registra), avšak žiadosť podpisujú iba tí s podpisovým právom (taktiež len od tých čo podpisujú žiadosť sa vyžaduje kópia preukazu totožnosti).
SplnomocnenecFyzická osoba splnomocnená konať v mene spoločnosti, avšak nemá žiadne rozhodovacie práva spoločnosti. Splnomocnenec musí predložiť úradne overené splnomocnenie na zastupovanie spoločnosti (teda okrem štandardných dokumentov musí nahrať do úložiska notársky overenú Plnú moc).
Osoba podpisujúca túto žiadosť – Žiadosť podpisuje konečný užívateľ výhod (podnikateľ). V prípade firmy žiadosť podpisuje štatutárny zástupca (konateľ s podpisovým právom). Ak napr. existujú dvaja konatelia s podpisovým právom, je potrebné, aby žiadosť podpísali obaja (taktiež musia obaja poskytnú kópiu preukazov totožnosti).
Pre pridanie kolónky pre ďalšiu osobu kliknite na 2 Pridať osobu.
Po zadaní všetkých údajov kliknite na 3 Uložiť a pokračovať.

Žiadosť - Osoby

5. Zhrnutie

Žiadosť máte vyplnenú. Prekontrolujte prosím ešte raz všetky údaje. Ak je všetko v poriadku kliknite na konci na Uložiť a pokračovať alebo na začiatku na Ďalší krok.

Žiadosť - Zhrnutie

6. Podpisy

Stiahnite si predvyplnenú 1 žiadosť a v prípade prenájmu aj 2 zmluvu. Dokumenty vytlačte a podpíšte (u žiadosti na strane 2,3 a 5), ​​následne ich naskenujte spoločne s preukazom totožnosti (všetkých čo žiadosť podpisujú) a potvrdením o vedení účtu či výpisom (musí obsahovať názov podnikateľa / firmy, adresu a IBAN).
Kliknutím na 3 Uložiť a pokračovať či na Ďalší krok, prejdite na nahranie žiadosti.

Žiadosť - Podpisy

7. Zaslanie

V poslednom kroku nahrajte podklady do príslušných polí. Kliknutím na 1 Nahrať súbory žiadosť odošlite na schválenie.
Schvaľovací proces trvá 1-3 týždne. Žiadosti schvaľuje spoločnost SIA FirstData. V prípade, nájdenie nedostatočnosti v podkladoch či potreby zodpovedanie doplňujúcich otázok sa na Vás naši pracovníci prípadne pracovníci spoločnosti SIA obráti prostredníctvom Vami oznámených kontaktných údajov (e-mailom či telefonicky).

Žiadosť - Zaslanie

Čo sa deje po schválení žiadosti?

Akonáhle bude Vaša žiadosť schválená, budete o tejto skutočnosti informovaní a vyzvaní k fyzickému dodaniu žiadosti (prípadne zmluvy) prostredníctvom pošty.
Žiadosť (prípadne zmluvu) zašlite na adresu:

Markeeta SK – Dotypay
Plynárenská 7/C
821 09 Bratislava

Terminál máte zakúpený

Akonáhle obdržíme originály žiadosti, budú Vám odovzdané aktivačné údaje, prípadne Vám naši pracovníci pomôžu funkcie terminálu aktivovať.

Terminál máte prenajatý

Akonáhle obdržíme originály žiadosti a zmluvy, naši pracovníci Vás kontaktujú pre upresnenie adresy pre dodanie terminálu, následne Vám budú odovzdané aktivačné údaje, prípadne Vám naši pracovníci pomôžu funkcie terminálu aktivovať. Tiež môžete obdržať už aktivovaný terminál a teda hneď začať prijímať platby kartou.